Update februari Ambitie 2025: Op volle kracht vooruit! (Kedeng Kedeng)

Met carnaval in aantocht en de meeste coronaregels gelukkig opgeschort, gaan we een fijne vakantie tegemoet. Weer even genieten, elkaar zien en energie krijgen. En dat is nodig, want in deze eerste periode van het nieuwe jaar gebeurde er alweer veel. Het is even wennen aan de nieuwe fase, met een andere inrichting van het Transitieteam en de implementatie overgedragen aan de lijn. En dat in een nieuwe samenstelling voor academies, waarvan enkele al per 1 februari zijn gestart.

Toch komen we op stoom. Zo zijn de academies van de voltijdopleidingen al volop bezig met de plannen voor het waarmaken van onze Ambitie 2025. Dat is mooi, want als we vanaf september 2024 flexibel onderwijs willen aanbieden aan onze eerstejaarsstudenten, moeten we de blauwdrukken in september 2023 al klaar hebben. Alle academies leverden inmiddels een planning op voor onderwijsontwikkeling. En, zoals het er nu naar uitziet, kunnen we deze ook waarmaken en ondersteunen. Ook de AAAD, AVD én de diensten ontvangen nog voor de carnavalsvakantie hun kwartiermakersopdrachten. Daarnaast zijn er met het College van Bestuur (CvB) afspraken gemaakt over de financiering van de plannen. Het CvB stemde ook in met het inrichten van de 4 Centers of Expertise (CoE’s) en het werven van de kwartiermakers hiervoor (lees hieronder meer). Bovendien werken we steeds vaker samen vanuit de driehoek onderwijs, onderzoek en co-creatie.

Begin maart is ook de mijlpalenplanning met inhoudelijke doelen voor de aankomende klaar. Kortom: alle lichten staan op groen om na de carnavalsvakantie met energie en op volle kracht vooruit te gaan met de implementatie van onze Ambitie 2025. Gelukkig kan dat na lange tijd ook weer écht met elkaar: fysiek, zonder coronarestricties!

Instemming met Centers of Expertise

De Avans Medezeggenschapsraad (AMR) en de Raad van Toezicht (RvT) hebben ingestemd met het voorgenomen besluit om 4 Centers of Expertise (CoE’s) in te richten en daar kwartiermakers voor te gaan werven. Dit besluit markeert de volgende fase in de implementatie van de nieuwe visie op onderzoek. De kern daarvan is dat we voor elk zwaartepunt een CoE inrichten en dat we in- en extern kwartiermakers werven om de inrichting van die CoE's verder vorm te geven. Een van die kwartiermakers is Ralph Simons, nu al directeur van het CoE Biobased Economy. Uiterlijk 1 september zijn alle kwartiermakers benoemd. Tot die tijd zijn verschillende werkgroepen bezig met de voorbereidingen: wat zijn de contouren van de nieuwe organisatie en wat zijn de kaders rondom budgettoedeling, inrichting van de onderzoeksondersteuning, kwaliteitszorg en communicatie. In maart zijn er twee bijeenkomsten voor de medewerkers binnen de onderzoeksorganisatie waarin het CvB het besluit toelicht. Daarnaast zijn er verschillende bijpraatsessies voor alle belangstellenden, nadere informatie daarover volgt.

Vrije keuze en interdisciplinair onderwijs

Een van de speerpunten van de Ambitie 2025 is om meer keuzevrijheid en interdisciplinair onderwijs voor studenten mogelijk te maken, zodat zij hun eigen leerroute kunnen bepalen. Om dit voor Avans goed in te richten zijn er voor de academies en over academies heen kaders en richtlijnen nodig. Veel van deze kaders gaan over het gehele onderwijs. Inmiddels zijn er werkgroepen gestart op de thema’s organisatie en systemen, ontwikkelen van het onderwijs, fysieke plek van interdisciplinair werken en leren, studenteninformatie en -begeleiding en professionalisering. De aanbevelingen die hieruit komen, dragen bij aan de kaders en richtlijnen voor de academies. Wil je meedenken over vrije keuze en interdisciplinair onderwijs? Neem dan contact op met Jeroen Beerthuyzen.

24 januari was het zover: de docenten, onderwijskundigen en leercoaches die betrokken zijn bij de eerste onderwijsexperimenten deelden de eerste leerervaringen met 280 collega’s. Dit alles om de volgende groep collega’s die aan de slag gaan met de vervolgexperimenten goed op weg te sturen. Lees meer over de Onderwijsconferentie in het artikel.

Versnelling start nieuwe academies

Een aantal kwartiermakers van de nieuwe academies heeft het verzoek ingediend versneld te starten in de nieuwe academie. Het CvB heeft aangegeven die mogelijkheid te bieden, mits deze kwartiermakers voldoen aan voorwaarden m.b.t. afstemming, personele zorg, financiële zaken, communicatie en medezeggenschap. In dit artikel op BijAvans lees je welke academies per 1 februari 2022 versneld aan de slag zijn gegaan, welke academies de oorspronkelijke planning aanhouden en welke academies kiezen voor een middenweg.

Dienstverlening diensteenheden

De dienstverlening van de diensteenheden is volgens planning bij de start van het nieuwe studiejaar klaar om de nieuwe academies te ondersteunen. Tot die tijd richt de dienstverlening van de diensteenheden zich op de ‘oude’ academie-indeling. Waar nodig én mogelijk kunnen teams in diensteenheden besluiten al eerder delen van hun dienstverlening te richten op de nieuwe academies. Bijvoorbeeld wanneer academies bij de werving van nieuwe medewerkers al de naam en een beschrijving willen gebruiken van de nieuwe academie. De ondersteuning/autorisaties door systemen aan nieuwe academies staat nog steeds gepland voor de start van het nieuwe studiejaar, tenzij voor specifieke systemen anders gecommuniceerd.

Avans PlanningsTweedaagse

Op 26 en 27 januari vond de eerste Avans PlanningsTweedaagse plaats. Tijdens dit online evenement werkten alle Agile teams, die een bijdrage leveren aan de verdere digitalisering binnen Avans, hun planning uit voor de komende onderwijsperiode (periode 3). Welke waarde gaan zij leveren voor studenten, medewerkers en docenten? De tweedaagse begon met een terugblik op de afgelopen periode. Aan het eind van de tweede dag sloten academiedirecteuren en vertegenwoordigers van dienstendirecties aan (Regiegroep Informatie Voorziening - RIV) voor de eindoplevering van deze dagen: een totaalplanning voor periode 3. De terugblik én de planning voor periode 3 vind je op het Busdevopsportaal.

Professionaliseringsaanbod studentenwelzijn voor studentbegeleiders

Voor studentbegeleiders is het mogelijk om verder te professionaliseren op het onderwerp studentenwelzijn en inclusiviteit (functiebeperking). Hiervoor is budget beschikbaar vanuit de Kwaliteitsgelden. Voor het open trainingsaanbod wendbaar en veerkrachtig kun je je rechtstreeks aanmelden via Ontwikkelen@avans.nl. Voor teamtrainingen kun je contact opnemen met Dorien Meeuwis.

Welzijnsmonitor – de eerste 1.000 studenten aan de slag!

De Welzijnsmonitor, die studenten sinds begin 2022 kunnen gebruiken, is nu al door 1.000 studenten ingevuld. De eerste reacties zijn positief. Zo zegt een student dat de monitor een supergoed concept is dat helpt om inzichten te krijgen en daarmee aan de slag te gaan. Ook komen er tips van studenten binnen over doorontwikkeling en de vragen die leven bij studenten. Wil je meer weten over de Welzijnsmonitor? Lees dan verder op de Welzijnsmonitor projectpagina.

Welzijnsmonitor 1000 gebruikers

Ook al gezien of gelezen op BijAvans?  

Ook de afgelopen tijd publiceerden we weer veel interessante berichten op bijavans.nl over onze ambitie: