Update april Ambitie 2025

Met de meivakantie voor de deur kijken we weer gezamenlijk terug op de maand april met betrekking tot onze ambitie 2025 en kijken we vooruit wat er op de planning staat de komende tijd. Daarbij starten we met onze Onderwijsdag op 9 mei waar we uitgebreid aandacht besteden aan onze Ambitie. Kom bijvoorbeeld langs in de huiskamer voor een bijpraatmoment over studentwelzijn mét een lekkere kop koffie. Laat in de echte All You Need Is Love-caravan je bericht achter voor een student die een opkikker kan gebruiken. Óf loop bijvoorbeeld door de onderwijswasstraat en laat je meenemen in de stappen die academies volgen om de onderwijstransitie te realiseren, zoals blauwdruk- of moduleontwikkeling.

Dit jaar staat voor de Ambitie 2025 in het teken van de volgende fase in onze transitie. We leggen steeds nadrukkelijker de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en co-creatie. Niet voor niets is onderzoek toegevoegd aan het transitieteam. De academies, diensten en expertisecentra ontwikkelen met ondersteuning van het transitieteam samen in co-creatie het nieuwe onderwijs. En we richten onze academies en Centres of Expertise (CoE's) verder in. Met deze nieuwe fase, merkten we ook dat het tijd werd voor een nieuwe visual.

Ambitie 2025 Visual liggend

De visual geeft naast WAT we samen ontwikkelen en doen ook de aanleiding (WHY) weer en toont het perspectief en onze maatschappelijke opgave.

Onderwijs

Alle opleidingen hebben de opdracht om voor september 2023 een blauwdruk in AvansEduPlatform te hebben staan. Maar hoe draagt een blauwdruk bij aan flexibeler onderwijs? In de nieuwste aflevering van Hoe doe jij dat? duiken we met de opleiding Mens en Techniek in het onderwijsexperiment rondom blauwdrukontwikkeling en horen we welke stappen de docenten nemen om tot meer keuzevrijheid voor studenten te komen. Daarnaast organiseerde bouwteam Onderwijs voor alle ondersteuners van de onderwijsexperimenten op 7 april een online themasessie over AvansEduPlatform. Tijdens deze sessie bespraken we de mogelijkheden en inzet van deze ontwikkeltool en de leervragen rond blauwdrukontwikkeling. Wil je meer weten over het ontwerpen van een blauwdruk, kijk dan in het nieuwe digitale leerlandschap de Honingraat.

Nieuwe peercoaches gestart

De afgelopen periode is een nieuwe groep van 20 peercoaches getraind. Peercoaches zijn ouderejaars studenten die andere studenten graag vooruit willen helpen. Bijvoorbeeld door stressoren en onzekerheden te bespreken en samen doelen te stellen, zodat dit een positieve invloed heeft op de studie en eventuele stress wegneemt. Ook helpen zij studenten om zich thuis te voelen bij Avans, connecties op te doen, hun netwerk uit te breiden en ervaringen uit te wisselen over het studeren bij Avans. Avans startte begin 2021 met peercoaching en er zijn elk blok 30-40 inschrijvingen.

In het magazine peercoaching (NL+ENG) staat meer uitleg, een podcast over peercoaching en een kennismaking met de peercoaches. Breng dit magazine vooral ook onder de aandacht bij de studenten van jouw opleiding, zodat ook zij gebruik kunnen maken van dit mooie aanbod. Ook is er informatie over peercoaches toegevoegd op Studentinfo | Peercoaching (avans.nl). Meer vragen over peercoaching kun je stellen aan Marieke Boonen.

Leergang richting geven aan zelforganisatie – voor coördinatoren en sterrolhouders/portefeuillehouders teamontwikkeling

Ben jij coördinator of sterrolhouder voor teamontwikkeling? Op 12 mei starten we met een programma om jou te helpen om richting te geven aan zelforganisatie. We leren je vaardigheden en tools om jouw rol goed te vervullen en je leert van ervaringen van anderen.

Lees meer en meld je aan via Ontwikkelen@avans | Leergang Richtinggeven aan Zelforganisatie

Tech & Data: Avans Planning Tweedaagse

Wat wordt onze gezamenlijke missie voor de komende onderwijsperiode? Die vraag stond centraal tijdens de tweede Planning Tweedaagse van de IV-organisatie op 13 en 14 april. Alle teams uit deze organisatie kwamen bijeen om hun werkzaamheden gezamenlijk te plannen. De wensen van de stakeholders vormden daarbij een belangrijk uitgangspunt. Het face-to-face-contact en de transparantie tijdens deze bijeenkomst, die elk kwartaal terugkeert, moet zorgen voor betere samenwerking tussen de teams onderling en met de organisatie. De Planning Tweedaagse werd succesvol afgesloten met een definitieve planning voor onderwijsperiode P4.

Co-creatie: voortgang sociogrammenonderzoek en strategisch relatiebeheer

De ambities van Avans met betrekking tot co-creatie gaan verder dan de samenwerkingsvormen die we al kennen. Dat betekent dat we gaan werken aan strategisch relatiemanagement. Met wie willen we samenwerken en hoe? Dit begint met inzicht in de huidige situatie. Die stap hebben we gezet met het inventariserend onderzoek strategische relaties. De uitkomsten hiervan leidde tot 7 aanbevelingen. Die zijn inmiddels aangeboden aan het CvB.

Maar er is meer nodig voor strategisch relatiemanagement. Uit gesprekken met academiedirecties en relatiemanagers bleek dat het relatiemanagement onvoldoende is ingericht. Er zijn geen coördinatiemechanismen om strategische relaties aan te gaan en het ontbreekt aan geformaliseerde taken en verantwoordelijkheden. Er is behoefte aan functies die exclusief gericht zijn op 'co-creatietaken' en de behoeften en mogelijkheden van buiten naar binnen kunnen vertalen en andersom. Om te leren van grote bedrijven, zoals Rabobank, Eurest en Randstad, voerden we met deze organisaties gesprekken over hun relatiebeheer. Deze gesprekken kunnen helpen bij het collectief vormgeven aan functiebeschrijvingen, zoals relatiemanagers, accountmanagers, kennismakelaars en alliantiemakelaars.

Traject succesbepalende factoren voor co-creatie

Hoe definiëren we co-creatie bij Avans? Wat maakt een samenwerking succesvol? En hoe moet een samenwerking tussen een opleiding en een externe partner ingericht zijn om de kans op relevante kennisontwikkeling te maximaliseren en de gewenste meerwaarde te creëren? Om deze vragen te beantwoorden, is een vragenlijst opgesteld op basis van een literatuuranalyse en gesprekken met in- en externe vertegenwoordigers van bijzondere co-creatieve projecten binnen Avans. De diverse betrokkenen van co-creatieve samenwerkingsvormen binnen en buiten Avans ontvangen deze vragenlijst.

De uitkomsten van de vragenlijsten worden vertaald naar werkende mechanismen die de volgende samenwerkingsrelaties omschrijven: ‘strategische netwerken’, ‘menselijk kapitaal’, ‘learning communities’ en ‘hybride docenten/leeromgeving’. De resultaten van dit deelproject vertalen we naar een menukaart waarop inzichtelijk wordt in welke fasen van een project, welke succesfactoren kunnen worden aangeboord en hoe je deze praktisch in kunt zetten voor een succesvolle samenwerking.

Een veelvoorkomende vraag: waar blijft ons CRM?

Voor de verdere ontwikkeling van co-creatie is het van belang een systeem in te richten waarin de netwerken structureel en duurzaam gemonitord en gemanaged kunnen worden. Daarnaast is er behoefte aan een gezamenlijk systeem om de co-creatie samenwerkingen te ondersteunen in hun proces en een platform om gezamenlijke content uit te wisselen over co-creatie (do’s en don’ts, data, cases, video’s, interviews over co-creatie). Op dit moment kijken we samen met bouwteam Tech & Data naar de mogelijkheid om het bestaande platform AvansConnect hiervoor als basis te gebruiken.

Onderzoek

Verschillende werkgroepen hebben afgelopen periode voorstellen opgesteld om concreet vorm te geven aan de ambitie op het gebied van praktijkgericht onderzoek en doorwerking. Deze voorstellen worden in de themacirkel(s) besproken en klaargemaakt voor CvBbesluitvorming op korte termijn. Het gaat om:

  • een kwaliteitskader praktijkgericht onderzoek

  • budgetallocatiemodel onderzoek

  • aanstellingsbeleid van lectoren

  • organisatorische positionering van de onderzoeksondersteuning

  • het businessplan voor de masteropleidingen

Voor de aan te stellen kwartiermakers van de nieuwe Centres of Expertise wordt een kwartiermakersopdracht voorbereid. Tegelijkertijd zijn er eerste gesprekken gevoerd met potentiële kandidaten. De opbrengst was rijk met veel goede kandidaten. Er valt dus iets te kiezen!

Met de AMR is een voortgangsbespreking gehouden over onderzoek. Daarnaast heeft het bouwteam 4 bijpraatsessies georganiseerd voor alle belangstellenden en betrokkenen over onderzoek en doorwerking.

Al gelezen?

Ook de afgelopen tijd hebben we weer volop artikelen gedeeld op BijAvans.nl over onze Ambitie 2025: