Nieuwsupdate december Ambitie 2025: Enthousiast het nieuwe jaar in!

Het is zover. Hoewel we nog volop met de ambitieontwikkelingen bezig zijn, loopt het jaar 2021 bijna ten einde. Meestal een moment om even terug te kijken. Dat doen we voor de Ambitie uitgebreid in januari. En met het nieuws van afgelopen weekend, waarin we allemaal weer online moeten, beseffen we heel goed dat dit ook voor die laatste week weer opnieuw uitdagingen met zich meebrengt. We snappen dat iedereen deze update dan ook pas leest op een moment dat het uitkomt. Toch kijken we graag nog even met jullie vooruit. Er gebeurt namelijk veel en we merken veel enthousiasme in onze organisatie om onze Ambitie 2025 samen waar te maken. Dat enthousiasme hopen we natuurlijk ook komend jaar vast te houden.

Waar staan we nu?

We hebben het afgelopen jaar hard gewerkt aan de Ambitie 2025. Soms heel zichtbaar, soms meer in de voorbereiding. We hebben een Transitieteam ingericht, een implementatieplan opgesteld en het eerste plateauplan. In de huidige fase experimenteren we in het onderwijs, zijn we midden in de organisatieverandering, richten we onderzoek in en ontdekken we onze strategische partners. We liggen op schema. Daar mogen we trots op zijn.

Nu staan we aan de vooravond van stappen die iedereen in onze organisatie echt gaat merken, gebruikmakend van wat we in de afgelopen periode hebben geleerd. We zijn aangekomen bij kwartiermakersopdracht 2 en we gaan samen het tweede plateauplan schrijven. Dat betekent ook dat eenheden kaders, en ook steeds meer ruimte krijgen om zelf aan de slag te gaan. En dat vraagt dat we meer gaan monitoren en sturen op de collectieve resultaten. Er is ook behoefte aan duidelijkheid over wanneer en hoe we het onderwijs ontwikkelen, met welke snelheid, ondersteuning en budget. Het is fijn om meer helderheid te hebben over wat er in welke periode wordt verwacht. Hieronder lees je hoe we dat voor de komende periode samen organiseren.

Kwartiermakersopdracht 2: richtlijnen, kaders en ruimte

Alle kwartiermakers ontvangen deze week de kwartiermakersopdracht 2. Hierin staan de richtlijnen, kaders en ruimte die er is voor de ontwikkelingen ten aanzien van Onderwijs, Onderzoek, Organisatie, Professionalisering, Tech & Data en Co-creatie. De opdracht geeft dus helderheid en vraagt anderzijds aan de nieuwe academies om hiermee zelf een plan uit te stippelen met een eigen route, tempo en planning voor de ontwikkeling van de ambitie voor de komende jaren. Daarmee komen we steeds dichterbij helderheid voor iedereen over wanneer en hoe we het onderwijs ontwikkelen, met welke snelheid, ondersteuning en budget.

Governance aangepast aan volgende fase

Dit is ook een moment voor reflectie. We zijn lerend op weg. Eén van de dingen die we voor de volgende fase bijstellen is de governance van de transitie. Die was namelijk niet bij iedereen even duidelijk en bij de volgende fase past een andere inrichting. We willen de verbinding tussen academies, diensten en Transitieteam versterken. Zo zal het Transitieteam worden aangestuurd door één van de Bouwblokleiders, Gerdinand Bosch, in de rol van voorzitter van het Transitieteam. Bovendien wordt een vijfde bouwblok toegevoegd: het bouwblok onderzoek. De thema's die onder beperkte regie gekoppeld zijn aan het Transitieteam, zoals Studentenwelzijn en Masteronderwijs, worden ook onderdeel van de scope van het Transitieteam. Dat geldt ook voor thema's die nog niet (eenduidig) zijn belegd, zoals duurzaamheid, internationalisering en diversiteit en inclusie.

We realiseren de ambitie in de lijn

Concreet betekent dit dat de eenheden hun eigen route en plannen maken en hierbij worden ondersteund door het Transitieteam. De opdracht voor het Transitieteam in de komende periode is:

  • Ondersteun en faciliteer de academies bij het implementeren van de Ambitie, coördineer met de diensten de ondersteuning en de opschaling. Met de academies zal hierover wekelijks worden afgestemd.

  • Stel de collectieve kaders en standaarden die hiervoor nodig zijn op met input uit de organisatie.

  • Coördineer de planning en inzet waar dat nodig is en rapporteer integraal aan het College over de voortgang van de transitie. De verbinding zoeken en inzetten op samen leren is daarvoor cruciaal.

Een te benoemen programmasecretaris zal het Transitieteam integraal ondersteunen en gaat het transitiebureau leiden. Kandidaten kunnen zich uiterlijk op 8 januari melden bij de Secretaris van het College van Bestuur (CvB). We nemen afscheid van de Transitiedirecteur. Angèle heeft met het implementatieplan en het eerste plateauplan een enorme bijdrage aan het proces geleverd. Daar zijn wij haar erkentelijk voor.

Al veel bereikt en gedaan

We zien dat er veel is gebeurd en ook nog op de planning staat voor het nieuwe jaar. Dat delen we hieronder natuurlijk graag nog voordat we allemaal gaan genieten van onze welverdiende rust, vakantie en gezelligheid met onze dierbaren.

Onderwijsexperimenten in volle gang

Zo gingen vier maanden geleden de eerste onderwijsexperimenten van start. Inmiddels lopen er al elf experimenten binnen Avans, waarvan een groot aantal aan de slag is met AvansEduPlatform (AEP) om een blauwdruk te ontwikkelen. In AvansEduplatform ontwikkelen, beheren en verbeteren docenten het curriculum. En dat over alle opleidingen en academies heen. Docenten plaatsen en bewerken hierin het onderwijsaanbod, programma’s en modules. Voorbeelden Blauwdrukontwikkeling

  • De academie Creative Innovation besteedt bijvoorbeeld bij de blauwdruk extra aandacht aan de verkenningsfase waarvoor zij multidisciplinaire ontwikkelgroepen opzetten om samen met aanverwante opleidingen naar blauwdrukken te kijken.

  • De opleiding Mens en Techniek (AGZ) organiseerde in november de eerste succesvolle ontwikkeldag rond de blauwdruk. Het Docent Ontwikkel Team ging tijdens deze sessie vol energie aan de slag met de thema’s beroepsbekwaamheid, beroepsprestaties, afstuderen en toetsing. Als resultaat visualiseerden zij een eerste opzet voor een modulair onderwijsprogramma.

  • De academie AE&I draagt bij aan verschillende experimenten op het gebied van blauwdrukontwikkeling, switchen en moduleontwikkeling en richtte hiervoor een eigen transitieteam in als verbindende schakel. Zij organiseerden ook een studieochtend rond de Ambitie 2025 in World Café-vorm.

Als je benieuwd bent naar de leerervaringen uit deze en andere onderwijsexperimenten, neem dan deel aan onze Onderwijsconferentie op 24 januari, 2022. Tijdens deze conferentie delen docenten, leercoaches en onderwijskundigen hun ervaringen. Meer informatie over de conferentie en aanmelden volgt per e-mail en via onze online communities. Ook in het nieuwe jaar gaan de huidige experimenten door. In januari 2022 gaat een tweede serie experimenten van start bij onder andere de academies PABO (blauwdrukontwikkeling), AVB (interdisciplinaire track veilige en veerkrachtige stedelijke omgeving) en de academies AFM en AAFM en ASIS (ISAT-samenwerking). Deze onderwijsexperimenten duren tot september 2022.

Masteropleidingen

Om tegemoet te komen aan de behoeften van studenten en het werkveld, verkent Avans de mogelijkheid om professional masters aan te bieden die aansluiten bij onze bachelors en zwaartepunten van onderzoek. Dat doen we zelfstandig, maar ook samen met andere hogescholen die dezelfde ambitie hebben. Uit deze verkenning komt een advies waarover het CvB en de AMR volgend jaar een besluit neemt. Als de besluitvorming rond is delen we meer informatie over de volgende stappen.

Studentenwelzijn

De welzijnsmonitor is nu live voor studenten van 4 pilot academies: Academie voor Algemeen en Financieel Management, Breda, Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu, Breda & DB, Academie voor Marketing en Business Management en Academie voor Deeltijd, Breda, ’s-Hertogenbosch! Met hun ervaringen en feedback wordt de welzijnsmonitor steeds beter. Eind januari 2022 staat gepland om de welzijnsmonitor beschikbaar te stellen voor alle studenten van Avans. In het Team studentbegeleiders is alvast een demo én video te zien over de Welzijnsmonitor. Ook worden er in januari een aantal informatiesessies georganiseerd voor alle studentbegeleiders.

Onderzoek en externe financiering

Onderzoek is een belangrijke pijler in onze ambitie. We streven ernaar om in 2025 de interne investering op onderzoek aan te vullen met 40% externe financiering. Daarvoor willen we fors meer inzetten op subsidieaanvragen, onder andere vanuit Europese programma’s. Eén van de eisen voor deelname in deze aanvragen is dat we met ingang van 2022 een gendergelijkheidsplan (GEP) hebben die aan een aantal EU-regels voldoet. Dit ligt geheel in lijn met de visie van Avans. Alleen hebben we een dergelijk plan nog niet. Vandaar dat we nu werken aan een eerste versie. Meer weten over de EU, onderzoek en gendergelijkheid? Zie deze link.

Kwartiermakersopdracht 1 afgerond

Op dinsdag 7 december zijn de namen van de nieuwe academies vastgesteld door het College van Bestuur. Bekijk hieronder de nieuwe namen die bij de start van het schooljaar 2022/2023 ingaan.

Kwartiermakersopdracht 1 afgerond

Er zijn de afgelopen weken veel gesprekken gevoerd en inmiddels weten alle collega’s naar welk nieuwe academie zij gaan. Zij ontvangen een officiële brief per post. Bekijk het schema om te zien hoe de nieuwe academies eruitzien en welke opleidingen eronder vallen. Hiermee is ook kwartiermakersopdracht 1 afgerond.

Ook al gezien of gelezen op BijAvans?

Ook de laatste weten van dit jaar, deelden we weer veel moois over onze ambitie op bijavans.nl, zoals: