Herclustering voltijdopleidingen: dit zijn de toekomstige directies

De Avans Medezeggenschapsraad heeft eind augustus ingestemd met de nieuwe clustering van de voltijdopleidingen. Hiermee bouwt Avans aan een organisatie die het nieuwe onderwijsmodel en de daarmee gepaard gaande ambities zo goed mogelijk ondersteunt. De Raad van Toezicht moet nog goedkeuring verlenen. De nieuwe clustering staat in september op de agenda van de RvT.

Directieteams

Nu het einde van het besluitvormingsproces in zicht is, kan het College van Bestuur (CvB) de volgende stap zetten, namelijk bepalen wie het cluster gaat vormen en leiden. In dit overzicht zie je hoe de voltijdopleidingen worden geclusterd en wie de toekomstige directieteams vormen. Het gaat nu nog om een voorgenomen plaatsingsbesluit van het CvB dat naar verwachting in oktober definitief wordt. Voor die tijd hebben de toekomstige directieteams nog klikgesprekken met delegaties van de verschillende academieraden. Deze gesprekken zijn bedoeld om aandachtspunten voor de toekomst vast te stellen.

Belangstelling

De voorgenomen plaatsing van de directies is mede tot stand gekomen op basis van belangstellingsgesprekken die de CvB-leden de afgelopen maanden voerden met alle directeuren en adjunct-directeuren van de academies met voltijdopleidingen. Daarnaast is ook gekeken naar complementariteit tussen de directieteams en de nieuwe clusters. Een aantal functies van adjunct-directeur is nog niet gevuld. De vaststelling van de te volgen procedure en de werving van kandidaten voor deze vacatures gebeurt zo spoedig mogelijk.

Hoe nu verder?

De directeuren van de toekomstige clusters gaan het komende jaar eerst als kwartiermaker aan de slag. De eerste opdracht die zij krijgen is om in ieder geval voor kerst 2021 aan de medewerkers die het aangaat, helderheid te bieden naar welk cluster zij gaan. In januari starten de kwartiermakers met een tweede opdracht, namelijk het maken van een clusterplan. Daarover zullen zij ook in overleg treden met delegaties van de deelraden.

Totdat het clusterplan bij de start van studiejaar 2022-2023 formeel in werking treedt, houden de huidige academies hun huidige directie.

Meer weten?

In het artikel "Nieuw organisatiemodel ligt bij de AMR" lees je hoe de clustering tot stand is gekomen.