Nieuw organisatiemodel ligt bij de AMR

Herclustering opleidingen: liever evolutionair dan revolutionair.

Een nieuw organisatiemodel. Paul Rüpp weet als voorzitter van het College van Bestuur (CvB) precies waarom dit noodzakelijk is: “Ook al hoor ik vaak ‘Waarom dan? We zijn toch de beste hogeschool van Nederland?’”

Paul Rüpp - herclustering

“Juist om die positie te behouden moeten we veranderen en inspelen op wat er bij studenten speelt, zoals in Ambitie 2025 van Avans Hogeschool staat. De Avans Medezeggenschapsraad (AMR) zei: ‘Ga aan de slag met de voorbereidingen voor deze herclustering en betrek daarbij volop de organisatie en de academieraden.’ Dat hebben we gedaan.”

Grotere en evenwichtige clusters

In een vorig artikel is te lezen hoe het voorstel voor de clustering tot stand is gekomen. Het doel was daarbij grotere en evenwichtige clusters te vormen, die logisch in samenhang en gelijkwaardig aan elkaar zijn en waardoor we de ambities kunnen verwezenlijken. Paul: “Uit literatuur blijkt dat een ideale omvang van een cluster rond de 150 medewerkers is, dat correspondeert met zo’n 2500 studenten. We hebben de afgelopen jaren ervaren dat binnen de academies de samenwerking wel op gang komt, maar daarbuiten veel minder gemakkelijk. Daarom maken we de cluster én groter én hebben we er minder. Dan kan het persoonlijke leerpad van studenten beter gefaciliteerd worden: zij kunnen makkelijker switchen en omdat het hele onderwijs modulair gemaakt wordt, heeft de student straks meer mogelijkheden om de vrije keuze (25 % van de modules) in te vullen. Ook kunnen er meer interdisciplinaire modules (25%) worden aangeboden: in het vaste stamgedeelte en/of het vrije keuzedeel.”

“We hebben het conceptplan dat met de directies is opgesteld, een paar maanden geleden naar de betrokken academies gestuurd en de directies hebben dat besproken met hun academieraden, opleidingscommissies, het werkveld. Soms ook met medewerkers en studenten afzonderlijk. Hoewel de aanpak verschilde, is het overal besproken en daarna teruggekoppeld aan het CvB.” Paul vat samen hoe die respons eruitzag: “Eigenlijk waren er 3 stromen van reacties. De eerste is: we doen het zo goed, waarom zouden we veranderen. Dan is er de mening dat de ambitie veel energie heeft, maar dat de herclustering wel wat spannender had gekund. En de derde en grootste, stroom is: Ja, prima. Logisch dat je het zo bij elkaar zet.”

Reacties en discussies

Natuurlijk zijn er wel wat aandachtspunten. Zo werd er teruggekoppeld dat als we dit allemaal tegelijk moeten doen, én organisatieontwikkeling, én implementatie onderwijsmodel, én toepassing technologie en data én dat samen met het werkveld, dat wellicht wat veel is. “Een terecht punt waar we oog voor hebben. Daar waar de aanpassingen in de organisatie het meest ingrijpend zijn, starten we pas later met andere onderdelen. Maar daar waar bijna niets hoeft te worden aangepast, beginnen we al met implementaties en experimenten voor het onderwijsmodel. Zo verdeel je de inspanningen en hoeven dezelfde mensen niet alles tegelijk te doen. Daar is het transitieteam van de ambitie voor: een goede regie voeren op dingen die moeten gebeuren, maar ook op een goede volgorde en dosering. Zo kan het dagelijks werk tijdens de herclustering gewoon doorgaan. En weet dat ook veel medewerkers aangeven er mee aan de slag te willen.” Ook is er de vraag: wie de nieuwe directies worden. “We voeren nu gesprekken met directeuren en adjunct-directeuren over hun eigen ambities en wensen om te kijken waar straks mogelijke knelpunten ontstaan en of we daar een proces voor moeten gaan inrichten. Dat willen we zo snel mogelijk nadat de AMR heeft ingestemd met dit voorstel doen, zodat voor iedereen heel snel duidelijk wordt welke toekomstige directie het cluster gaat leiden. Zij kunnen dan ook hun voorbereidingen gaan treffen.

Is er straks nog voor iedereen werk, is een volgende vraag die uit de terugkoppeling vloeide. “Ja”, knikt Paul. “De docentenwijzigingen zijn niet groot. Zij blijven gewoon les geven bij hun opleidingen, maar voor ondersteuners bij de academiebureaus kunnen er gevolgen zijn. De opleidingen worden uit elkaar gehaald, de ene opleiding gaat naar het ene cluster en de andere opleiding naar een ander. Waarschijnlijk blijft niet iedereen hetzelfde takenpakket doen. Iedere ondersteunende medewerker gaat over naar een cluster, want we hebben iedereen hard nodig. Er is natuurlijke uitstroom vanwege pensioenen en dergelijke. En het kan natuurlijk zijn dat iemands nieuwe takenpakket als minder aantrekkelijk wordt ervaren. Dan zoeken we samen met de medewerker naar een oplossing. En dat kan ook buiten Avans zijn. We zullen dan voor begeleiding zorgen. We willen voor de kerstvakantie voor iedereen helder hebben wat de toekomstige werkplek is.”

Er zijn 2 gevolgen van de herclustering die meer ingrijpend zijn:

Veranderingen bij Verpleegkunde

Tot nu toe is er 1 opleiding Verpleegkunde die én in Den Bosch én in Breda wordt gegeven vanuit AGZ. “Na herclustering heb je in Breda de opleidingen Verpleegkunde, Mens en Techniek, Fysiotherapie, Social Work en de Pabo samen in 1 cluster. En in Den Bosch heb je de opleidingen Verpleegkunde en Social Work die samenwerken in een ander cluster. Dat kan ertoe leiden dat er straks verschillen tussen de opleidingen Verpleegkunde ontstaan. Dat is niet nieuw in onze organisatie. Van bijna al onze opleidingen hebben we een Bossche en een Bredase variant in verschillende academies: bedrijfskunde, accountancy, commerciële economie, werktuigbouwkunde, elektrotechniek, CMD, Social Work et cetera. En toch werken ze samen en voldoen aan de landelijke eisen. We hebben gepraat over een alternatief: het samenvoegen van Verpleegkunde voltijd, deeltijd, duaal en Avans + in 1 cluster, of de nu ontstane 2 clusters als 1 cluster opnemen, maar dat zou over de 5.000 studenten heen gaan en daarmee dubbel zo groot worden als de andere clusters. Vanuit de bestuurbaarheid is dat niet wenselijk en de evenwichtigheid tussen gelijkwaardige clusters is verstoord. Als bestuur vinden we dat niet verantwoord, het geeft instabiliteit aan de organisatie.”

Internationale academie verdwijnt

“We hebben een aantal internationale opleidingen bij de Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu (ATGM) en de Academie voor Marketing en International Business (AMIB) en die opleidingen maken deel uit van een Nederlands cluster”, omschrijft Paul. “De enige academie die zich helemaal op de internationale student richt is Avans School of International Studies (ASIS). Die gaat verdwijnen. Want beide kleine opleidingen worden toegevoegd aan twee verschillende Nederlandstalige clusters in Breda. Gezien de kleine omvang van de academie snappen de medewerkers dat, maar er is wel impact voor de opleidingen, internationale docenten en de internationale community.”

Versterkte internationale community

“Dat betekent niet dat we minder aan internationalisering gaan doen: we willen juist die internationale community versterken. We voeren gesprekken over het bouwen van een apart platform voor internationale studenten binnen Avans, waar ook de internationale docenten elkaar kunnen ontmoeten en vinden. En we willen ook aparte ondersteuning aan hen leveren, omdat ze van een Engelstalige naar Nederlandstalige omgeving gaan switchen. Voor studenten maken we extra Engelstalige modules in de vrije keuze en interdisciplinair, waarmee we veel meer studenten binden, nationaal en internationaal. Dus we willen zowel letterlijk als figuurlijk met die internationale community groeien binnen Avans.”

Matchende culturen

Bij de herclustering is goed naar de culturen gekeken, zegt Paul. “Je wilt die ambitie zo goed mogelijk realiseren, liefst met opleidingen die elkaars cultuur delen. Dat scheelt immens in het te doorlopen transitieproces.. Toch is er 1 cluster – Creative Innovation – over de steden en domeinen heen. Die keuze is uit henzelf gekomen. In het creatieve cluster zit de School of Art & Design, Business Innovation en Communicatie uit het economische domein en Communication and Multimedia Design uit het technische. Dat is heel uitdagend en past ook wel bij elkaar. Maar je plaatst geen mensen met niet-matchende vakculturen gedwongen interdisciplinair bij elkaar. We gaan liever evolutionair dan revolutionair door de ontwikkelingen heen. De grote meerderheid van de academieraden vindt het plan niet schokkend, maar logisch en geeft aan ermee te kunnen werken. En dat is ook geruststellend.” “De feedback die uit de academies is binnen gekomen, heeft uiteindelijk niet tot wijzigingen geleid in het clusterplan. Hier en daar zou ook een andere samenstelling kunnen plaatsvinden, daar is wat discussie over geweest en er zijn voorstellen voor gekomen. Maar uiteindelijk is het de eigen argumentatie van de directies en de academies geweest die voor ons leidend is geweest.”

Vervolgstappen

Het plan voor de herclustering gaat naar de AMR en vervolgens naar de Raad van Toezicht (RvT). De instemming van de AMR verwacht Paul na de zomervakantie. In september vergadert de RvT over de goedkeuring. Pas als de instemming en de goedkeuring binnen is, start de implementatie. Er kan dus nog sprake zijn van wijzigingen, aanpassingen of zelfs weigeringen.

“Als alles akkoord is, willen we zo snel mogelijk na de besluitvorming de directies gaan bepalen. Zodat de medewerkers weten wie hun toekomstige directie wordt en directies de implementatie kunnen voorbereiden. Het is de bedoeling dat de nieuwe clusters op 1 september 2022 van start gaan. In de tussentijd moet er achter de schermen veel worden aangepast, denk onder meer aan kostenplaatsen, budgetmodellen, HR-systemen en salarisadministratie. Je moet een dergelijk proces zorgvuldig, maar ook voortvarend doen. Medewerkers en studenten willen weten waar ze aan toe zijn. Opdat we ons kunnen richten op waar we het allemaal voor doen: goed, ambitieus, toekomstbestendig onderwijs dat onze studenten én de samenleving voorbereidt op een duurzaam welvarend Nederland.”