Ambitie 2025: een bewogen jaar en eerste stappen gezet

We kijken terug op een bewogen jaar, waarin we - ondanks corona - samen ook mooie stappen hebben gezet op weg naar het realiseren van onze Ambitie 2025. Dit jaar stond vooral in het teken van het samen voorbereiden, afspraken maken, kaders formuleren, verkennende gesprekken voeren en experimenteren. Dat resulteerde onder meer in instemming en goedkeuring (onder voorwaarden) van de organisatie- en onderwijskaders deze week. En bovendien in een mooie opmaat naar een implementatiefase, die volgend jaar van start gaat. We werven een transitiedirecteur om dat proces te begeleiden.

Ambitie 2025 is bekend

Uit het Avans-panelonderzoek over de beleving van en communicatie over de Ambitie blijkt dat de meeste van ons op de hoogte zijn van de ambitie en ook enthousiast zijn om ermee aan de slag te gaan, ondanks de sterke invloed van corona op ons werk. De vragen die ons nu vooral bezighouden zijn ‘hoe we daar dan gaan komen’ en ‘wat we daarvoor gaan doen’. Het is voor velen van ons belangrijk om deze stap naar concrete invulling te zetten.

We zijn op weg

Het is mooi om te merken dat we aan de slag willen, hoewel niet iedereen daaraan toe is. Komend jaar start de nieuwe ambitieperiode. Het is goed om ons te realiseren dat we nog zeker tot 2025 hebben om onze Ambitie te bereiken. Alles hoeft dus niet in 1 keer, en ook niet allemaal nu. Want we weten ook dat corona ons voorlopig nog wel even bezig houdt. We gaan dan ook, gedoseerd en binnen wat kan en mogelijk is, samen stappen zetten. Tegelijkertijd zien we dat er het afgelopen jaar veel werk is verzet. Onderaan dit bericht vind je daarvan een kort overzicht per thema. Resultaten om trots op te zijn!

Besluitvorming en implementatie

In het nieuwe jaar starten we verkennende gesprekken met directies en medewerkers over de verdere uitwerking van inhoudelijke keuzes voor het onderwijs- en organisatiemodel. In de komende periode gaan we weer meer samen in dialoog. Tegelijk werken we aan een overall implementatiestrategie en -plan, die naar verwachting eind Q1 2021 klaar zijn. Met daarin spelregels, zoals afspraken, kaders, randvoorwaarden, volgordelijkheid en mijlpaalmomenten, de financiële implicaties, een risicoanalyse en de governance. Vervolgens kijken we samen hoe we dit gefaseerd kunnen invoeren. De transitiedirecteur zal deze implementatie vanaf 2021 in goede banen leiden. Vanaf januari plaatsen we bovendien alle informatie rondom de Ambitie 2025 in samenhang op één platform: www.bijAvans.nl.

Daarmee is de beweging die we met Ambitie 2025 willen maken, ondanks corona, waar mogelijk al ingezet. En dat doet ons deugd!

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een heel gezond, wendbaar en veerkrachtig 2021!

Fijne feestdagen banner Avans

En dan nog een korte verdieping per thema:

Technologie & Data

We hebben binnen Technologie & Data, juist mede dankzij corona, veel stappen gezet. Begin 2020 stonden we nog aan begin van de springplank voor groei. Dat is nu wel anders. Door het werken en studeren op afstand hebben we een enorme spong voorwaarts gemaakt. We zijn noodgedwongen overgestapt naar meer digitalisering. We vergaderen nu op afstand en studenten krijgen voor een groot gedeelte online les. De ICTO-coaches ondersteunen docenten in het zoveel mogelijk flexibiliseren van hun onderwijs en het zoeken naar goede didactisch creatieve onderwijsvormen. Het LIC ontwikkelde een toolbox digitale werkvormen die docenten hierbij kan helpen. En sinds de start van afgelopen studiejaar kunnen studenten via de Avans One App hun studie slimmer organiseren, doordat alles op 1 plek beschikbaar is.

Stappen om trots op te zijn. En we zijn er natuurlijk nog niet. Komend jaar werven we dan ook een flink aantal nieuwe medewerkers voor onze innovatieve IT-organisatie, zodat we de komende jaren onze ambitie verder kunnen vormgeven en blijven aansluiten bij de belevingswereld van onze studenten én medewerkers.

Onderwijs

We gaan ons onderwijs flexibeler maken en daarin willen we koploper zijn. Het onderwijs dat nu vaak nog aanbodgericht is, maken we veel meer vraaggestuurd. Een student kiest straks grotendeels zelf de leerroute en maakt daarin keuzes voor zijn of haar persoonlijke en professionele ontwikkeling. Om dat te realiseren gaan opleidingen intensief samenwerken. We stelden in co-creatie een onderwijsvisie en onderwijsmodel op. Deze week keurde de Raad van Toezicht deze nog met lovende woorden goed. Ook stemde de AMR in met het Onderwijsmodel met een aantal door het college overgenomen randvoorwaarden, die vooral betrekking hebben op de implementatie. Met de onderwijsvisie stemde de AMR unaniem in.

Vanaf begin 2021 gaan we het model breed in de organisatie delen en gezamenlijk de volgende stappen in de implementatie ervan zetten. We brengen ambassadeurs in stelling en academies denken na over de toepassing van het nieuwe onderwijsmodel binnen hun domein. Bij noodzaak en/of enthousiasme kunnen zij al voorsorteren op deelname aan de eerste experimenten. We kiezen voor de weg van de geleidelijkheid en voor een lerende en experimentele aanpak waarbij we gefaseerd onderdelen uit het Onderwijsmodel uitwerken en toetsen in de praktijk. Deze werkwijze levert inzicht en feedback op. De kwaliteit van het onderwijs blijft uiteraard altijd gewaarborgd; we hebben ons te houden aan de wet- en regelgeving en blijven altijd accreditatiewaardig. Gelijktijdig onderzoeken we of en welke behoefte er in de maatschappij is voor de uitbreiding van ons master aanbod.

Met studentenwelzijn richten we ons op het welzijn en de professionele én de persoonlijke ontwikkeling van ál onze studenten. De welzijnsmonitor neemt hierbij een prominente plek in. Deze ondersteunt de reis van de studenten door vragen als ‘wie ben je, wat wil je, wat kun je aan’ centraal te stellen. Peercoaches kunnen ook een belangrijke rol in deze reis spelen. Zij bevorderen het welzijn van studenten en het thuisgevoel bij Avans. Ze kunnen laagdrempelig vragen stellen en begeleiding geven. De werving van peercoaches start in januari. Bovendien kunnen studieloopbaanbegeleiders via het open aanbod begin 2021 deelnemen aan de trainingsmodules ‘Mentaal Kapitaal’ en ‘ Gespreksvaardigheden’ om hun expertise uit te breiden. En studenten die twijfelen over hun studie kunnen het programma SWITCH volgen.

Organisatie

We werkten het afgelopen jaar hard aan uitgangspunten voor een organisatiemodel dat Ambitie 2025 goed kan ondersteunen. We deden onderzoek en voerden veel gesprekken. Die gingen bijvoorbeeld over criteria waaraan het model moet voldoen en over de principes op basis waarvan we opleidingen opnieuw kunnen clusteren. Zowel de Raad van Toezicht als de AMR delen de opvatting van het College van Bestuur dat we naar robuustere eenheden gaan. Zij gaven ook aan dat we de geformuleerde principes en uitgangspunten als onderlegger kunnen gebruiken voor de gesprekken tussen opleidingen om naar een nieuwe clustering te gaan. De uitkomst van deze gesprekken, waarbij nadrukkelijk een rol is weggelegd voor academieraden en opleidingscommissies, worden vastgelegd in een nieuw organisatiemodel dat op een later moment ter instemming zal worden voorgelegd aan de AMR. Belangrijke stappen dus, die vanaf het nieuwe jaar concreter en zichtbaarder worden.

Onze ambitie vraagt dat we ons als professionals continu ontwikkelen. Voor alle veranderingen die Ambitie 2025 met zich meebrengt, zoeken we uit wat daarvoor nodig is. In dat kader hebben we vastgesteld waartoe we leren en hoe we leren. Ook maakten we een start met een Community of Practice waar docenten met en van elkaar leren onder meer over online en blended onderwijs.

Samenwerken in onderwijs en onderzoek

De afgelopen managementconferentie stond niet voor niets in het teken van samenwerken en co-creatie met het werkveld. Avans ontwikkelt zich van een onderwijsinstelling naar een kennisinstelling. Dat betekent een grotere focus op omvang en kwaliteit van onderzoek, aandacht voor datamanagement en het ontwikkelen van kennisprogramma’s in samenwerking met onderzoekers, opleidingen en onze buitenwereld. We definiëren de behoeften op het gebied van co-creatie en partnerschappen. En doen dat uiteraard in co-creatie met het werkveld.

De onderzoeksinspanningen -in mensen en middelen- concentreren we op een beperkt aantal intern en extern getoetste thematische zwaartepunten. Daarop realiseren we massa, zodat we ermee impact creëren in de transitie naar een duurzame maatschappij. En er nog beter dan nu op herkend en erkend worden. We verstevigen de verbinding tussen onderzoek en onderwijs. Direct door inzet van docenten en studenten bij (onderdelen van) lectoraatsonderzoek en de doorwerking naar buiten. En ook door samenwerking bij het ontwikkelen en uitvoeren van een aantal keuzemodules, masteropleidingen en waar mogelijk onderdelen van de stamopleiding. In januari ronden we de verkennende fase af met het opleveren van de visiedocumenten.