Ambitie taal

Transitieteam, plateauplan, implementatieplan, monodisciplinair… Zomaar wat termen rondom onze Ambitie 2025. Logisch dat je niet altijd scherp hebt wat deze termen betekenen. Daarom hebben we ze voor je op een rijtje gezet en nader verklaard zodat jij binnenkort ook de Ambitie taal spreekt.

Juffrouw maakt de kinderen de taal eigen door ze woordjes te leren.

We zijn samen lerend op weg om de inhoud van de ambitie vorm te geven. Kom je in onze communicatie termen tegen die niet duidelijk zijn. Laat het ons weten en mail naar ambitie20-25@avans.nl. We nemen ze dan op in de lijst.

Avans Connect Website waarop docenten, studenten en het werkveld elkaar online ontmoeten en samen werken. Hier vind je opdrachten – denk aan stages en afstudeerplekken - van bedrijven voor studenten. Docenten kunnen hier hun relaties met het werkveld onderhouden. Studenten kunnen een keus maken uit het aanbod.

AvansEduPlatform (AEP) AvansEduPlatform is de docentenkant voor het aanbieden van flexibel onderwijs. In AEP kunnen docenten het curriculum ontwikkelen, beheren en verbeteren. En dat over alle opleidingen en academies heen. Docenten plaatsen en bewerken hierin het onderwijsaanbod, programma’s en modules. Een docent heeft een eigen overzicht en kan het geheel bekijken.

Avans One App waarin alle relevante informatie, communicatie en digitale toepassingen bij elkaar worden gebracht op een overzichtelijke, gebruiksvriendelijke manier. Handig voor studenten, docenten en medewerkers die tijdens hun studie of werk onderwijs gerelateerde of ondersteunende taken uitvoeren en informatie nodig hebben.

AvansStudyPath Applicatie voor studenten waar ze hun eigen onderwijs kiezen.

Beroepsbekwaamheid Staat gelijk aan het adequaat uitvoeren van de kerntaken die representatief zijn voor het beroep waarvoor een student wordt opgeleid.

Beroepsprestaties Zijn de diensten of producten die een professional moet kunnen leveren in het uitoefenen van zijn beroep.

Blauwdruk Een blauwdruk is de opbouw van een opleiding over de studiejaren heen en laat een visuele weergave (blueprint) van het onderwijs- en toetsprogramma zien. Ook de wijze waarop het onderwijs is vormgeven (uitgangspunten van het onderwijs en de toetsing) is onderdeel van de blauwdruk.

Brightspace Vervanger van Blackboard. Het leermanagementsysteem waarin je oa het cursusaanbod vindt, kunt samenwerken met docenten en medestudenten op afstand, video’s deelt, feedback vraagt van een docent of een quizmodule inzet om kennis te activeren, te testen en feedback te geven.

Center of Expertise In Centers of Expertise (CoE’s) werken hogescholen, bedrijven, overheden en andere publieke en maatschappelijke organisaties samen op een benoemd zwaartepunt (zie zwaartepunt) van een hogeschool. Zij onderzoeken, innoveren en experimenteren in gezamenlijk opgestelde kennisprogramma’s (zie kennisprogramma).

Co-creatie Alle co-creatie is samenwerking, maar niet alle samenwerking is co-creatie. Van co-creatie spreek je als twee of meer partijen in gelijkwaardigheid, openheid en vertrouwen samen iets opleveren wat er voorheen nog niet was.

Implementatieplan Het implementatieplan gaat over de volledige ambitie periode tot 2025. In het plan staat  wie wat doet, wie waarvoor verantwoordelijk is, wie er besluiten neemt en onze filosofie op veranderen. Daarnaast zijn er per periode plateauplannen.

Interdisciplinair Hierin hebben disciplines elkaar nodig om een probleem op te lossen/te behandelen. De inzichten overstijgen de grenzen van het eigen vak. En als 1 discipline (relatie) wegvalt, heeft het consequenties voor de inzichten die men kan verwerven.

ISAT-partner Opleidingen die met dezelfde opleidingscode (ISAT-code) staan geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) en de samenwerking aangaan om het flexibele onderwijs vorm te geven.

Kennisprogramma Op basis van ieder zwaartepunt (zie zwaartepunt) stellen we een kennisprogramma op. Een kennisprogramma is een meerjarige programmering van onderwijs en onderzoek in samenwerking met het werkveld met het doel om oplossingen te realiseren voor vraagstukken binnen het zwaartepunt. Deze oplossingen kunnen zitten in de kennis en vaardigheden die wij ontwikkelen, maar ook in de manier waarop wij studenten opleiden. Het kennisprogramma wordt in co-creatie door opleidingen, lectoraten en externe partners ontwikkeld en uitgevoerd. Kwartiermakers Dit zijn de nieuwe directeuren vanaf schooljaar 2022/2023. De naam kwartiermakers is van oorsprong een militaire term voor troepen die vooruit worden gestuurd om voorbereidingen te treffen, voordat de rest van de militairen arriveren. In overdrachtelijke zin: iemand die belast is met de voorbereiding, de organisatie van iets geheel nieuws; voorloper, wegbereider.

Monodisciplinair Focus op oplossingen vanuit 1 vakgebied. De samenwerking met het werkveld ligt binnen de eigen discipline van dit vakgebied.

Multidisciplinair Iedereen blijft vanuit zijn eigen vak en expertise denken en werken aan een project. Er wordt buiten de discipline van het vakgebied samengewerkt. Vakken en disciplines leveren elk hun eigen bijdrage in een project.

Onderwijsmodel Alle organisatieafspraken bijeengebracht over hoe we samen het flexibele onderwijs gaan ontwikkelen, organiseren en vormgeven.

Plateauplan Per periode hebben we plateauplannen. Daarin staat beschreven wat we gaan doen.

  • Plateauplan 1 beschrijft wat we doen in de periode september t/m december 2021.

  • Plateauplan 2 beschrijft wat we doen tussen januari 2022 t/m december 2023. Vanaf plateauplan 2 komt er elk jaar een nieuw plateauplan tot 2025.

Switchen We verstaan onder switchen dat een student stopt met de opleiding waarvoor hij ingeschreven staat en de overstap maakt naar een andere opleiding binnen Avans waarvoor hij zich dan inschrijft.

Teacher Design Team Een team van docenten die samen met een leer- en onderwijscoach het onderwijs (her)ontwerpt.

Transdisciplinair Hierbij werk je aan een project/vraagstuk vanuit een andere denk- en werkwijze dan je eigen discipline. Je maakt hiervoor gebruik van elkaars medium, techniek en kunde. Het proces van ontdekken en experimenteren is belangrijker dan het resultaat.

Transitieteam Het transitieteam bewaakt de samenhang, volgordelijkheid en verbinding van de ambitie plannen. Het verbindt de academies en de bouwteams en fungeert als centraal aanspreekpunt voor vragen over de Ambitie 2025.

Zwaartepunten Een zwaartepunt is een maatschappelijk relevant thema waarop we praktijkgericht onderzoek uitvoeren. Deze zwaartepunten geven inhoudelijk richting aan ons onderzoek en onze profilering ervan naar buiten. We hebben voor de volgende vier zwaartepunten gekozen om kennisprogramma’s (zie kennisprogramma) op te gaan ontwikkelen:

  • Veilige en veerkrachtige stad en omgeving

  • Gezondheid, zorg en welzijn

  • Technologische innovatie in energie-en materiaaltransitie

  • Brede welvaart en nieuw ondernemerschap

Daarnaast ontwikkelen we kennisprogramma’s rondom de volgende twee onderzoeksthema’s:

  1. Creativiteit en kritische verbeelding

  2. Applied artificial intelligence