Ambitie 2025: Onderwijs

Lees onze update over de stand van zaken in de onderwijsprojecten Studentenwelzijn, Onderwijsmodel, Masteropleidingen en derde cyclus.

Studentenwelzijn

Waar staan we nu?

Het CvB gaf vóór de zomer een positief voorgenomen advies voor onze unieke visie en beleidsaanpak rondom Studentenwelzijn. Uniek, omdat Avans hiermee op preventieve wijze gaat inzetten op het welzijn van álle studenten, dus niet alleen op studenten met wie het niet zo goed gaat. Dat is een van de redenen waarom verschillende onderwijsinstellingen met interesse onze aanpak volgen. Structureel aandacht voor het welzijn van alle studenten is belangrijk, zeker nu in tijden van corona.

Waar bewegen we naartoe?

In september overhandigen we de AMR een aanvullende roadmap die onze visie en het beleid verheldert. Die brengt ook duidelijk in kaart wat we al doen en waarop we extra gaan inzetten. We vragen de AMR vervolgens om met het beleid in te stemmen, zodat het CvB het kan vaststellen. In blok 2 starten we dan met de welzijnsmonitor afnemen bij studenten en het trainingsaanbod voor slb’ers op het gebied van inclusief onderwijs en studentenwelzijn. We beginnen bij een beperkt aantal academies en gaan dit gedurende het jaar verder uitbreiden.

Hoe kunnen medewerkers bijdragen?

Met de welzijnsmonitor gaan we het welzijn van onze studenten volgen. Het geeft de student informatie over de eigen ontwikkeling én het geeft de opleiding, academie en instelling stuurinformatie. Academies die graag willen starten met de welzijnsmonitor en het trainingsaanbod voor slb’ers kunnen zich melden bij Mascha Lommertzen.

Onderwijsmodel

Waar staan we nu?

Het Avans-model, gebaseerd op de principes van constructive alignment, helpt om wendbare en adaptieve professionals op te leiden. Tot aan de zomer werkten we de onderdelen van het onderwijsmodel en de onderwijsvisie verder uit, ondersteund door de experts van het LIC. Voor modulair onderwijs, studieloopbaanbegeleiding en keuzevrijheid brachten we de mogelijkheden in kaart. Naast de regelmatige afstemming met de Cirkel Onderwijs en de AMR, organiseerden we in juni via Teams ook inhoudelijke werksessies met de drie domeinen. Zo haalden we waardevolle feedback op bij een brede vertegenwoordiging van directies en docenten. De inrichting van het onderwijsmodel is gemaakt, met hierin uitspraken over onderwerpen als de omvang van de modules, begeleiding van studenten, het niveau en de toetsing. Deze wordt nu nader ingevuld en uitgewerkt. Over de onderwerpen ‘vrije keuze’ en ‘interdisciplinariteit’ zijn nog veel vragen. Hierop vragen we nog aanvullende feedback aan collega’s.

Waar bewegen we naartoe?

Na de zomervakantie pakken we de draad weer op. Concreet betekent dit dat we de laatste puntjes op de i zetten voor het onderwijsmodel en de onderwijsvisie. We starten ook met een voorstel voor de implementatie van het nieuwe onderwijsmodel. Het is de bedoeling om deze drie onderdelen begin blok 2 klaar te hebben en voor te leggen aan het College van Bestuur en de AMR.

Hoe kunnen medewerkers bijdragen?

Net als bij de uitwerking van het onderwijsmodel, zullen we -waar nodig en gewenst- bij de creatie van het implementatieplan zo veel mogelijk academies betrekken. We houden ook nauw contact met de regiegroep Ambitie om te zien waar overlap met of afhankelijkheden van andere projecten zitten. Zo kunnen we tijdig schakelen om een zo goed en compleet mogelijk implementatieplan te maken. Heb je vragen, wil je iets delen of meer weten? Dat kan via projectleiders Pauline Kamphorst en Chris Tils.

Masteropleidingen en derde cyclus

Waar staan we nu? 

De vraag vanuit de arbeidsmarkt naar masteropgeleiden is groot. De instroom bij universitaire masters is sterk toegenomen, het werkveld vraagt om meer en beter opgeleiden en de overheid heeft als doel gesteld meer masters op te leiden om ook internationaal in de pas te blijven lopen. Een kenniseconomie heeft een groot belang bij voldoende hoog opgeleide werknemers. Dat vraagt ook inzet van Avans. De verbreding van het masteraanbod van Avans past bovendien bij de ambitie om te kunnen voorzien in een leven lang ontwikkelen. Het huidige bekostigde masteraanbod heeft uitsluitend betrekking op het kunstvakonderwijs. Daarnaast verzorgt Avans+ onbekostigde masters voor de private markt. 

Waar bewegen we naartoe?  

Voordat we masteropleidingen gaan aanvragen, verkennen we eerst wat de maatschappelijke behoefte is, welke opleidingen daarbij passen die nog niet worden aangeboden, hoe we die opleidingen willen organiseren en welke vergezichten naar Professional Doctorates we hebben. We willen opleidingen aanbieden die onderscheidend zijn van het bestaande aanbod en die passen bij een praktijkgerichte hogeschool. De komende maanden vindt hiervoor verkennend onderzoek plaats. Vervolgens bepalen we hoe we de inrichting van het onderwijs ontwikkelen, passend binnen Ambitie 2025: flexibel, interdisciplinair, in co-creatie met het werkveld en gebruikmakend van technologie en data. Tot slot schrijven we een businessplan. Het go/no go-moment voor dit businessplan staat gepland voor eind 2020. 

Hoe kunnen medewerkers bijdragen?  

Momenteel is de onderzoeksopzet in ontwikkeling. Mocht je relaties of inzichten hebben die in deze fase relevant kunnen zijn, deel ze dan via Lennart Nooij.

Onderwijsinnovatie

Waar staan we nu?

Zowel de situatie rondom corona als de Ambitie2025 vraagt veel van ons innovatief vermogen. Verassende en vernieuwende onderwijsconcepten ontstaan overal binnen Avans. Als we echt impact willen maken en voorop willen lopen met onderwijsinnovatie is meer focus en regie nodig. Vanuit deze gedachte ontstond VONK Onderwijsinnovatie. VONK bestaat uit medewerkers van het AOC en LIC. Doeners en denkers, die grenzen doorbreken, denken in mogelijkheden, verbindingen leggen, experimenteren, gewoon doen! Met als missie: samen onderwijsinnovaties realiseren en een innovatieklimaat ontwikkelen. De afgelopen periode bouwden we aan het team en richtten we processen in voor besluitvorming, financiën en rapportage. Daarnaast ontwikkelden we een innovatiestrategie en een Avansbrede Onderwijsinnovatieagenda. De Cirkel Onderwijs keurde de eerste 3 onderwijsinnovaties goed en die zijn inmiddels gestart: Energietransitie, Cross sectoraal opleiden en SDG-ateliers.

Waar bewegen we naartoe?

De komende periode ontwikkelen we een on- en offline VONK-innovatiecommunity. Hierin kunnen medewerkers en studenten innovatieve ideeën voor onderwijs delen, zelf experimenteren, meedenken met anderen, geïnspireerd raken en leren over onderwijsinnovatie. Goede ideeën worden begeleid door een regieteam. VONK zorgt voor ruimte en aandacht, neemt drempels weg, overlegt met de betreffende directie en opleidingscommissie en wijst, waar nodig, benodigde resources toe. Denk aan extra expertise, uren, geld of andere middelen die nodig zijn om de innovatie uit te voeren.

Hoe kunnen medewerkers bijdragen?

Onderwijsinnovatie kan niet zonder gedreven mensen die daar een bijdrage aan leveren. In het najaar lanceren we de innovatiecommunity en start de communicatiecampagne om innovatieve ideeën in te dienen. Deel ook jouw idee, want samen maken we van jouw idee een succes! Benieuwd naar de werkwijze van VONK? Bekijk het filmpje. Neem voor meer informatie contact op met Wenke Vogelaar of René van der Burgt.