Ambitie 2025: Co-creatie en onderzoek

Met de Themacirkel Onderzoek en Valorisatie, managers en voorzitters van de expertisecentra bespraken we een eerste concepttekst van de nieuwe herijkte visie. Iedereen is in de gelegenheid geweest om input te geven, die we gaan verwerken. Daarnaast startte twee werkgroepen rondom belangrijke onderwerpen in deze nieuwe visie. Een werkgroep van lectoren startte met een discussie over de keuzes voor een beperkt aantal inhoudelijke zwaartepunten binnen het onderzoek. Een andere werkgroep bedacht ideeën voor de organisatorische inbedding van onderzoek binnen Avans.

Waar bewegen we naartoe?

Voor het project betekent dit dat er in de maanden september en oktober aanpassingen komen aan de visietekst en dat keuzes worden gemaakt rondom de organisatie en inhoudelijke zwaartepunten. Deze worden vervolgens getoetst bij het CvB, de Raad van Toezicht en de AMR.

Hoe kunnen medewerkers bijdragen?

Vooralsnog zal dat beperkt zijn. We hebben gemerkt dat de meeste docenten, heel begrijpelijk, nu vooral bezig zijn met de uitdagingen van Covid-19. Praktijkgericht onderzoek heeft daardoor noodgedwongen minder prioriteit. Neem voor meer informatie of vragen contact op met Nies Rijnders.

Strategische partnerschappen

Waar staan we nu?

De kwartiermakers-fase is inmiddels afgerond met een projectplan dat is gedeeld met de opdrachtgevers en het CvB. De opdrachtgevers hebben hierop hun feedback gegeven. Een belangrijke take-out is dat er een gedeeld beeld is over wat we precies met relatiemanagement en co-creatie bedoelen en beogen, hoe we dit gaan organiseren en welke mensen, middelen en ondersteunende systemen hiervoor nodig zijn. Ook de personele invulling van het project is afgerond en het programmateam is voor de eerste keer bij elkaar geweest. Bovendien is een verkenning gestart voor de opvolging van de rol van Arthur van Baalen als projectleider, omdat hij Avans per oktober gaat verlaten.

Waar bewegen we naartoe?

Met dit project willen we een proces inrichten waarbij we niet alleen over, maar juist mét onze strategische partners gaan spreken. Het is de bedoeling dat zij een nadrukkelijke rol krijgen binnen het project. Dat gaat van start in september met het richten (verkennen, bepalen en vastleggen) van de ontwikkelrichting en de contouren voor wat relatiemanagement en co-creatie voor Avans Hogeschool betekent. We richten ons hierbij op de realisatie en het gezamenlijk versterken van een actieve, structurele relatie met onze 50 belangrijkste klant-organisaties in onze regio. Zij participeren actief in de ontwikkeling en uitvoering van ons onderwijs en praktijkgericht onderzoek. 

Hoe kunnen medewerkers bijdragen?

Medewerkers kunnen meedenken over wie onze belangrijke strategische partners zijn van richtinggevende Avans-thema’s. Maar ook over wat wij van onze strategische partners verwachten en wat zij van ons mogen verwachten.