Visie op data

We verzamelen steeds meer data om ons onderwijs en onze processen te verbeteren. Data maken zaken inzichtelijk en leiden tot nieuwe inzichten. Met deze inzichten willen we ons onderwijs en onderzoek verbeteren en de ondersteunende bedrijfsvoering optimaliseren. Daar is wel een gezamenlijke aanpak voor nodig. Met een visie op data weten we waar we aan werken en hoe we dat moeten organiseren.

Focus

Van data maken we vooral bij bedrijfsvoering gebruik. We willen data óók gebruiken om vooruit te kijken. Om het onderwijs, onderzoek en het leren te verbeteren. Door prognoses te maken, kunnen we anticiperen op ontwikkelingen. Als organisatie willen we veilig en deskundig met data omgaan en dit meenemen in onze besluitvorming. In onze organisatie wordt al met data gewerkt. Deze initiatieven willen we graag faciliteren. Als blijkt dat een initiatief meerwaarde biedt, kunnen we dit Avansbreed uitrollen. Hierbij kijken we kritisch of het initiatief past binnen de ambitie, of het qua privacy en ethiek verantwoord is en of de gebruiker bevoegd en deskundig is.

Wat we al hebben bereikt

De afgelopen periode hebben we het volgende gerealiseerd:

 • Oplevering van dashboards voor aanmeldingen, inschrijvingen en studievoortgang van de propedeuse.

 • Levering van data aan DMCS over demografie, open dagen en aanmeldingen om een goede instroomprognose te kunnen maken.

 • Experimenten over het halen van nuttige informatie over studievoortgang uit Brightspace.

 • Levering van een analyse-omgeving aan het Welzijnsmonitor-team om de anonieme resultaten te kunnen duiden en suggesties te doen.

 • Regelmatig een risicoanalyse en hacktest laten uitvoeren op Datapunt door een onafhankelijke partij, om alle mogelijke risico‚Äôs in beeld te hebben en te verzachten. Datapunt is een platform waarop we veilig en verantwoord data verzamelen en analyseren.

 • Levering van informatie uit roosterapplicatie Xedule aan DIF om ons roosterproces efficiënter te maken.

 • Oplevering van een datacatalogus, waarin staat welke data in ons platform worden verwerkt.

Visie op data

Waar we nu staan

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de volgende zaken:

 • In 2020 startten we met het bouwen van Datapunt. Grote voordelen van dit platform zijn dat de data binnen het platform blijven, snel geleverd kunnen worden en er analyse op toegepast kan worden. De eerste data-initiatieven op dit platform zijn al gestart.

 • Op het gebied van managementinformatie startten we met het ombouwen van dashboards naar PowerBI, een interactieve tool om data te visualiseren. Dashboards geven meer mogelijkheden om zelf data te analyseren en sluiten daardoor beter aan bij gebruikersvragen. Denk aan het uitleveren van data over oriëntatie-activiteiten en de ontwikkeling van het aantal studentaanmeldingen en uitval.

 • Welke data willen en mogen we gebruiken? Wie beslist daarover? Wie houdt toezicht? Over dit soort afspraken over de randvoorwaarden, governance en compliance leren we tijdens de eerste experimenten op een agile manier. We overleggen hierover met alle betrokkenen en met name de RIV en privacy- en security-officers. Op datagebied moet ook worden gestandaardiseerd om uitwisselbaar te zijn. Een data-architect stuurt alle initiatieven in de juiste richting.

 • Om de datavaardigheden in onze organisatie te verbeteren en te ontdekken wat belangrijke dataproducten zijn, werken we met waardeteams samen. Steeds meer mensen volgen training in PowerBI. Vanuit het privacyteam is steeds meer aandacht voor veilig datagebruik door medewerkers.

Waar we naartoe werken

Een kijkje in de toekomst:

 • Komend jaar staat in het teken van 2 grote veranderingen in ons systeemlandschap: de overgang naar het nieuwe HR-systeem HR2day en de verplaatsing van het huidige datawarehouse naar het Datapunt in de cloud. We faseren de oude systemen BusinessObjects en Qlikview uit door ze om te bouwen naar PowerBI en besparen daarmee op beheercapaciteit en licentiekosten.

 • We helpen bovengenoemde initiatieven doorontwikkelen tot Avansbrede datatoepassingen voor academies en docenten. We gebruiken de kracht van machine learning om patronen te vinden in datasets. Volgend jaar koppelen we ook met AvansEduPlatform en AvansStudyPath om het flexibel onderwijs beter in beeld te brengen.

 • Steeds meer teams gaan aan de slag met data. Het aantal data-analisten en -scientisten bij Avans groeit. In het datagilde kunnen leden professionaliseren en afstemmen.

 • We zijn een ethische commissie aan het samenstellen om nieuwe aanvragen te beoordelen.

 • Op het gebied van randvoorwaarden gaan we de data governance-organisatie verder concretiseren, data-ondersteund werken verder promoten en aandacht vragen voor data-kwaliteitsissues.

Contactpersoon

Ronald Ollebek

Vragen over Visie op data

Heb je vragen over Visie op data? Hiernaast vind je de antwoorden op veelgestelde vragen.